دپارتمان ها

خمیر و محصولات بهداشتی و سلولزیCinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre


خمیر کاغذ
خمیر کاغذ سفید شده سولفات الیاف کوتاه (Bleached Hardwood Kraft Pulp)
خمیر کاغذ سفید شده سولفات الیاف بلند (Bleached Softwood Kraft Pulp)
خمیر کاغذ سفید نشده سولفات الیاف بلند(Unbleached Softwood Kraft Pulp)
خمیر کاغذ اکالیپتوس
خمیر آکاسیا
خمیر فلاف

کاغذ تیشو
دستمال کاغذی
حوله کاغذی
کاغذ توالت
کاغذ کریر (Carrier)

ایرلید
لایه های عبور دهنده و پخش کننده-ADL –(آکوزیشن)
انواع چسب های گرم
انواع کش های پوشک کامل بچه
لایه پلی اتیلن